ฟรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ปข.2 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จุดประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใหม่ที่รับผิดชอบระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ให้เข้าใจเกี่ยวกับระบบมากขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 50 คน