ฟรี

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรคุณภาพ คุณธรรม ที่จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย ภายในปี 2562